Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στο σχολείο μας και φέτος λειτουργεί ο θεσμός της παράλληλης στήριξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, ΔΕΠ-Υ, κινητικά προβλήματα ή νοητική αναπηρία. Το 3ο δημοτικό σχολείο εναρμονιζόμενο πλήρως με τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις, έθεσε ως εκπαιδευτική προτεραιότητα την ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιστεύοντας στην ισότητα των ευκαιριών για όλους τους μαθητές. Στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης, εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει το έργο της ένταξης και της ενσωμάτωσης αυτών των μαθητών ώστε να επιτευχθεί η αυτονομία του παιδιού μέσα και έξω από το σχολείο. Ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το έργο της παράλληλης στήριξης είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, γονιών και θεραπευτών.

Στόχος της παράλληλης στήριξης είναι να επαναπροσδιοριστεί η λειτουργία του σχολείου, ώστε παιδιά με διαφορετικές ικανότητες να εντάσσονται ομαλά και να έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την αλλαγή διαδραμάτισε το παγκόσμιο συνέδριο στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας το 1994, που αφορούσε την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τα πορίσματα του συνεδρίου, κάθε παιδί έχει βασικό δικαίωμα στην εκπαίδευση, έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, ικανότητες και μαθησιακές ανάγκες και πρέπει να έχει πρόσβαση στο γενικό σχολείο. Τέλος, ο θεσμός της παράλληλης στήριξης προωθεί το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσαρμογή και την αποδοχή του άλλου, χτίζοντας τις βάσεις για το σχολείο του μέλλοντος.

                                                                      

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Νάνου, Α., Δαδαμόγια, Θ., Παναγιώτου, Γ., Τραφαλή, Μ., (2009), Η γνωστική- συμπεριφορική μέθοδος στην υπηρεσία της συνεκπαίδευσης, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών/ Συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους, 8-10 Απριλίου, Αθήνα.

 

Νάνου, Α., (2009), Διαφοροποίηση και ευελιξία σε «ένα σχολείο για όλους».

Χατζημανώλη, Δ., (2005), Από την ένταξη-ενσωμάτωση στη συμπερίληψη. Ένας επαναπροσδιορισμός της αντιμετώπισης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Ainscow, M. and Miles, S., (2008), “Making Education for All inclusive: where next?”, Prospects, 38, pp. 15-34.

Προγράμματα ΕΣΠΑ που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.
Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 

 

Χωρίς τίτλο