Αυτοαξιολόγηση

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

 

 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

 

 

 

3ο 12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο 12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου

 

 

Η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

 

 

 

 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

 

Ταυτότητα του Σχολείου

 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της σχολικής μονάδας.

 

Ονομασία Σχολείου: 3ο 12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου 
Τύπος Σχολείου: Ολοήμερο
Κωδικός: 9410152
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ψιλάκι 1,74100, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 2831029088
Fax: 2831029088
Email: mail@3dim-rethymn.reth.sch.gr
Ιστοσελίδα: https://3dim-rethymn.reth.sch.gr/autosch/joomla15/
Αριθμός Μαθητών: 142
Αριθμός Τμημάτων:                                                                                                                                          10
Αριθμός Εκπαιδευτικών: 21
Παρατηρήσεις

 

A
Διαδικασίες Αξιολόγησης

 

Διατυπώνεται σύντομο κείμενο (200 λέξεων περίπου) σχετικά με τις διαδικασίες που ακολούθησε η Σχολική Μονάδα για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (π.χ. αναφορά στο χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον αριθμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν, τη σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ.

 

  Στις 8 Απριλίου ο διευθυντής του σχολείου μας συγκρότησε ομάδες εργασίας όπως τον υποχρέωνε  η υπουργική εγκύκλιος της 24ης Μαρτίου 2014.Στην πράξη ανάθεσης του Διευθυντή καθώς και στα κείμενα που συνέταξαν οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας την εντολή συγκρότησης των ομάδων σημειώθηκε η άποψη ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου ήταν παράνομη. Αυτό έγινε σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, παρ. 2 του άρθρο 25 του Ν. 3528/2007 (όπως αναφέρει και η γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε.), όπου ορίζεται ότι « Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν».

Κατόπιν αυτών, ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου δεν προσφέρθηκε εθελοντικά για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας πλην του εκπ/κού Γιαννουλάκη Παντελή, ο οποίος συντάσσεται με την άποψη του ΥΠΑΙΘ. Έτσι, ο Δ/ντής του σχολείου προχώρησε στην σύσταση των ομάδων εργασίας με πράξη ανάθεσης.

Συγκροτήθηκαν 4 ομάδες εργασίας των 5 ατόμων η καθεμία από τις οποίες ανέλαβε τη διερεύνηση των δεικτών ως εξής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας δόθηκε:

1η ομάδα: Ασπρούλης Γ., Σαραντινού Α., Θεοδωράκη Γ., Παπαδήμας Γ., Αποστολάκης Χ. : Δείκτες 2.3, 3.2, 4.1.

2η ομάδα: Μπλέτσου Χ., Μπερβανάκη Ε., Τζεκάκη Π., Καραφώτης Α., Παπαχαντζή Ε. : Δείκτες 5.1, 2.1, 6.1.

3η ομάδα: Κρυοβρυσανάκη Μ., Δρανδάκη Γ., Φλουρή Σ., Παπαπέτρου Φ., Πέππα Μ. : Δείκτες 3.1, 6.2, 6.3.

4η ομάδα: Φαρμάκης Η., Γιαννουλάκης Π., Βαρδάκη Ε., Τσιμπούρης Κ., Βέσκου Χ. : Δείκτες 4.2, 1.1, 1.2, 2.2.

Ο δείκτης 7.1 θα συζητηθεί στην ολομέλεια του συλλόγου.

 

Β
Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

 

Καταγράφεται η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η κοινώς αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου αποτυπώνεται περιγραφικά σε σύντομο κείμενο (100 λέξεων περίπου) με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά και ποσοτικά με τη χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακα για κάθε δείκτης.

 

Αντιστοιχία των βαθμών της κλίμακας 1-4
1 = Εικόνα προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα)2 = Εικόνα μέτρια (τα προβλήματα είναι περισσότερα από τα θετικά στοιχεία)

3 = Εικόνα καλή (τα θετικά στοιχεία είναι περισσότερα από τα αρνητικά)

4 = Εικόνα πολύ καλή (θετικά στοιχεία χωρίς προβλήματα)

 

Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του σχολείου ως προς κάποιον δείκτη, καταγράφονται τα δύο ?πλειοψηφικά? αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1
Μέσα και Πόροι Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

 

Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού. Επίσης, αποτιμάται η επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου, η υλικοτεχνική υποδομή και οι οικονομικοί πόροι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 1.1 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.1
Στόχοι : Στην αρχή της σχολικής χρονιάς επιδιώχθηκε η ανακατασκευή του τάπητα γηπέδου μπάσκετ, η επισκευή ή αντικατάσταση των μπασκετών. Επίσης, στόχοι ήταν να υπάρξει ένας Η/Υ σε κάθε τάξη, σύνδεση στο διαδίκτυο, η απόκτηση βιντεοπροβολέων. Επιπλέον, επιδιώχθηκε η άμεση επισκευή αιθουσών διδασκαλίας για να καταστούν ασφαλέστερες και λειτουργικότερες, ώστε να προστατεύονται οι μαθητές από τα καιρικά φαινόμενα (σε μερικές αίθουσες μπαίνουν νερά όταν βρέχει, ενώ σε άλλες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς). Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή και διαμόρφωση ειδικής τουαλέτας και ράμπας για την εξυπηρέτηση μαθητών με κινητικά προβλήματα.Δείκτης: Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Αποτίμηση: 2

Αιτιολόγηση: Χωρίς την κάλυψη των αναγκών αυτών δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και μειώνεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, παρ? όλο που επιτεύχθηκε η κατασκευή και διαμόρφωση της ειδικής τουαλέτας και ράμπας.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.2
Μέσα και Πόροι Στελέχωση του σχολείου

 

Εξετάζεται κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Επίσης, αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια του διοικητικού, του ειδικού επιστημονικού και του βοηθητικού προσωπικού.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 1.2 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.2
Στόχος: Η λειτουργία Τάξης Υποδοχής, Τμήματος Ένταξης, Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας, προσπάθεια οριστικής εξεύρεσης διδάσκοντα για τη διδασκαλία των Αγγλικών.Δείκτης : Λειτουργία  Τάξης υποδοχής, Τμήματος Ένταξης, Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας

Αποτίμηση: 3

Αιτιολόγηση: Τα εν λόγω Τμήματα και Προγράμματα λειτούργησαν. Όμως, η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την υλοποίησή τους έγινε μετά την έναρξη του σχολικού έτους, γεγονός που εμπόδισε την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Τέλος, η οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των Αγγλικών έγινε με μεγάλη καθυστέρηση (τέλος α΄τριμήνου).

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1
Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής

 

Η ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου αποτιμώνται σε σχέση με την οργάνωση και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Η διατύπωση οράματος για την εργασία του σχολείου με τον καθορισμό των βασικών επιδιώξεων των στόχων και των αξιών που διέπουν τη σχολική ζωή, η διαμόρφωση ενός συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδα, η διαμόρφωση και η εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 2.1 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.1
Στόχος: Για την οργάνωση της σχολικής ζωής πολύ σημαντικό ρόλο έχει η άριστη συνεργασία μεταξύ διεύθυνσης και εκπαιδευτικών του σχολείου.Δείκτης: Η ομαλή συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Αποτίμηση: 4

Αιτιολόγηση: Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων, ενώ με το συντονισμό και την υποστήριξη της διοίκησης αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των δράσεων και των διαδικασιών στο σχολικό πλαίσιο που υλοποιεί η διεύθυνση, βρίσκεται σε  υψηλό επίπεδο και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και τις πλέον καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Η διοίκηση φροντίζει για την ύπαρξη ενός πλούσιου σε ακαδημαϊκά ερεθίσματα περιβάλλοντος και για τη δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού κλίματος, προωθώντας τη διαρκή ανάπτυξη και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.2
Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων

 

Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων ? η κατανομή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου ? καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 2.2 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.2
Στόχος: Αν και οι πόροι του σχολείου ήταν ανεπαρκείς, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την εξεύρεσή τους, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του και την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών σε συνεργασία του Σύλλογο Διδασκόντων με το Δήμο Ρεθύμνου, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και άλλους φορείς.  Ζητήθηκε επίσης και η συνδρομή- χορηγία επιχειρήσεων για την υλοποίηση δράσεων του σχολείου, π.χ. έκδοση ημερολογίου.Δείκτης: Οι  οικονομικοί πόροι που συγκεντρώθηκαν κάλυψαν μερικές από  τις ανάγκες του σχολείου (προμήθεια βιντεοπροβολέων, έκδοση ημερολογίου).  

Αποτίμηση: 3

Αιτιολόγηση: Στα πλαίσια της συνεργασίας του Σχολείου με το  Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων διεξήχθησαν διάφορες εκδηλώσεις (χοροί, bazaars, κάλαντα) καθ? όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με στόχο την εξεύρεση πόρων για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής (αγορά βιντεοπροβολέων). Οι ανάγκες του σχολείου καλύφθηκαν μερικώς, καθώς για την αξιοποίηση των βιντεοπροβολέων απαιτούνται και Η/Υ νέας τεχνολογίας που να είναι συμβατοί με τους βιντεοπροβολείς αυτούς. Επίσης, για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου είναι απαραίτητη η ύπαρξη Η/Υ και εγκατάσταση βιντεοπροβολέα σε κάθε τάξη. Ακόμα, αξιοποιήθηκε η δωρεά παλαιών αποφοίτων του σχολείου για την αγορά ανεμιστήρων.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.3
Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

 

Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, η ουσιαστική υποστήριξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των τμημάτων ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες του, αποτελούν σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 2.3 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.3
Στόχος: Στην αρχή της χρονιάς ο στόχος περιορίστηκε στην κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και τάξεων στο διδακτικό προσωπικό, στην εφαρμογή ωρολογίου προγράμματος που να διευκολύνει το πρόγραμμα σπουδών και στις πλέον πρόσφορες αναθέσεις μαθημάτων για συμπλήρωση ωραρίου και τέλος σε προτάσεις θεμάτων για επιμόρφωση των δασκάλων.Δείκτης: Κατανομή τάξεων και αρμοδιοτήτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, επιμόρφωση δασκάλων  και αναθέσεις μαθημάτων.

Αποτίμηση: 4

Αιτιολόγηση: Η κατανομή των τάξεων και αρμοδιοτήτων έγινε χωρίς αντιρρήσεις και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ικανότητες και εμπειρίες του καθενός, το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι το πλέον λειτουργικό και όλοι οι δάσκαλοι εξαντλούν το υποχρεωτικό τους ωράριο εντός της σχολικής μονάδας χωρίς να εργάζεται κανένας υπερωριακά, ενώ πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις για θέματα που απασχόλησαν τη σχολική μονάδα.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.1
Διδασκαλία και Μάθηση Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών

 

Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου: ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 3.1 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.1
Στόχος: Σχεδιασμός  διδακτικού έργου και χρήση ποικίλων διδακτικών πρακτικώνΔείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών.

Αποτίμηση: 4

Αιτιολόγηση: Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους τόσο σε ετήσια βάση όσο και καθημερινά σε επίπεδο διδακτικής ενότητας, λαμβάνοντας υπόψη τούς  εκάστοτε στόχους, το χρονικό πλαίσιο και το μαθητικό τους  δυναμικό. Η διδασκαλία περιλαμβάνει  κατά περίπτωση  ποικιλία διδακτικών μεθόδων και οργανωτικών σχημάτων,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αναλυτικού προγράμματος και τους στόχους και τις ανάγκες των μαθητών. Αναθέτουν εργασίες για  την υποστήριξη κι επέκταση των στόχων και του περιεχομένου, οι οποίες  είναι  προσαρμοσμένες  στις δυνατότητες τους, χωρίς αυτό να σημαίνει πως  είναι πάντα εφικτό να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως και χωρίς προβλήματα  στις συλλογικές εργασίες.

Οι εκπαιδευτικοί, επίσης,  ενθαρρύνουν  την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την  υποστήριξη των προσωπικών τους απόψεων  και τη διατύπωση των προβληματισμών τους. Επίσης, καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια, ώστε να τους κρατούν  συγκεντρωμένους στο μάθημα,  χρησιμοποιώντας  δραστηριότητες, που παρακινούν το ενδιαφέρον τους,   εποπτικά  μέσα  και νέες τεχνολογίες που διαθέτει  το σχολείο, τα οποία όμως δεν επαρκούν για όλους.

Τέλος,  χρησιμοποιούν διάφορες  τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών τους και προσπαθούν να συνδυάζουν  το διδακτικό αντικείμενο με εκπαιδευτικές επισκέψεις και καινοτόμες δράσεις. Με τη συστηματική  παρακολούθηση της ατομικής προόδου τους,  αναπτύσσουν και δράσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας,  συνεργαζόμενοι με τους δασκάλους της Τάξης Υποδοχής, Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης  για την αποτελεσματικότερη  βοήθεια που μπορεί να δοθεί στα παιδιά.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.2
Διδασκαλία και Μάθηση Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών

 

Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με παραμέτρους όπως: η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας με τη διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων, η σύνδεση των δοκιμασιών της αξιολόγησης με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η συστηματική καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η τακτική ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 3.2 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.2
Στόχος: Σε ένα σχολείο που το 20% των μαθητών προέρχονται από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, οι στόχοι οι οποίοι τίθενται είναι η δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος που να διευκολύνει την ένταξη των μαθητών στο ενιαίο σύνολο της σχολικής τάξης, η ενίσχυση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.Δείκτης: Δημιουργία κλίματος αποδοχής και ένταξης των μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενίσχυση και υποστήριξη των μαθητών και ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.

Αποτίμηση: 4

Αιτιολόγηση: Από τη στιγμή που στελεχώθηκαν τα τμήματα ένταξης και υποδοχής, ενισχύθηκαν και υποστηρίχθηκαν άμεσα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια του έτους αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας. Τέλος, δημιουργήθηκε κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα με την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σχολικής μονάδας από την αρχή της χρονιάς.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.1
Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ? μαθητών και μεταξύ των μαθητών

 

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η σύμφωνη με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 4.1 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.1
Στόχος: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο κύριος στόχος που τέθηκε ήταν η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση-διαχείριση προβλημάτων της συμπεριφοράς των μαθητών.Δείκτης: Καλές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και των μαθητών μεταξύ τους.

Αποτίμηση: 4

Αιτιολόγηση: Λόγω της εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σχολικής μονάδας από την αρχή της χρονιάς δημιουργήθηκε ένα κλίμα δικαίου και εμπιστοσύνης μέσα στη τάξη αλλά και στον αύλειο χώρο του σχολείου. Η συνεργασία εκπαιδευτικών και τμημάτων σε περιβαλλοντικά και άλλα προγράμματα συνεισέφερε στην ενίσχυση σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, τα όποια προβλήματα συμπεριφοράς δημιουργήθηκαν, αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από το προσωπικό  και τους μαθητές του σχολείου.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.2
Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς ? κοινωνικούς φορείς

 

Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τους γονείς όπως επίσης και οι συνεργασίες του με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Η τακτική, αμφίδρομη και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών όπως επίσης και η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 4.2 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.2
Στόχος: Συνεργασία με :

  1. ΚΕΔΔΥ
  2. Πανεπιστήμιο Κρήτης
  3. Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού Πρόγραμμα «Γνωρίζω, Μιλάω, Αλλάζω»
  4. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
  5. Δήμος Ρεθύμνου
  6. με τους γονείς των μαθητών και το Σύλλογο Γονέων.
  7. ΚΕΣΥΠ

Δείκτης : Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και κρατικούς φορείς. Επισκέψεις γονέων στο σχολείο και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Αποτίμηση:4

Αιτιολόγηση: Οι  σχέσεις του σχολείου με τους προαναφερόμενους φορείς ήταν άριστες, αφού καταβλήθηκαν  προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σχολείου. Επίσης, η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Σχεδόν όλοι οι γονείς μαθητών έχουν συνομιλήσει με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους και μάλιστα αρκετές φορές. Η συνεργασία με τους γονείς υπήρξε εποικοδομητική.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.1
Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις

 

Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την εξέταση παραμέτρων όπως είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή από το σχολείο προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών. Επίσης, εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης με την υλοποίηση ειδικών υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών προγραμμάτων.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 5.1 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 5.1
Στόχος: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως αναφέρονται στο πρακτικό του συλλόγου και στάλθηκαν στο σχολικό σύμβουλο. Τέθηκε ως στόχος από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας η επιτυχής ολοκλήρωσή τους για τη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

Δείκτης: Ο αριθμός των προγραμμάτων που έχουν αναληφθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς και έχουν ολοκληρωθεί.

 

Αποτίμηση: 4

 

Αιτιολόγηση: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα  ολοκληρώθηκαν και έχει γίνει παρουσίασή τους στο «φεστιβάλ μαθητικής δημιουργίας». Τα προγράμματα αφορούσαν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την υγιεινή διατροφή, την τοπική ιστορία, τη γνωριμία με τον τόπο, τα φυτά και τα ζώα του τόπου μας, την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά μας. Επίσης, έγιναν και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ και σε άλλους χώρους εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.2
Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

 

Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης. Η σύνδεση των σχεδίων δράσης με συγκεκριμένα αποτελέσματα αξιολόγησης, η διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης όπως επίσης και η μέριμνα για την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 5.2 1 2 3 4

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 5.2

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.1
Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Φοίτηση και διαρροή μαθητών

 

Αποτιμάται κατά πόσον οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, παρεμβάσεις) διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου και είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης και διαρροής.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 6.1 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.1
Στόχος: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο στόχος που τέθηκε ήταν η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων από όλους τους μαθητές, η έγκαιρη προσέλευση, παραμονή και ασφαλής αποχώρηση τους. Επίσης, επιδιώχθηκε να εξετάζονται οι περιπτώσεις συστηματικής απουσίας. 

Δείκτης: Προβλήματα φοίτησης και σχολικής διαρροής.

 

Αποτίμηση: 4

 

Αιτιολόγηση: Αντιμετωπίστηκαν τρεις περιπτώσεις μαθητικής διαρροής με αναζήτηση και εν συνεχεία ενημέρωση των κηδεμόνων τους. Ως αίτιο διακοπής αναφέρθηκε στις δύο περιπτώσεις η οικονομική κρίση και ο επαναπατρισμός ολόκληρης της οικογένειας και στην τρίτη περίπτωση λόγοι ασθενείας του γονέα και μετοίκηση στο εξωτερικό. Σε λοιπές  περιπτώσεις απουσίας εφαρμόστηκε ο εσωτερικός κανονισμός, του οποίου είχαν λάβει γνώση οι γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ως εκ τούτου δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.2
Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών

 

Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των μαθητών του σε σχέση με τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ως προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 6.2 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.2
Στόχος: Χρήση νέων τεχνολογιών και συνεργασία εκπαιδευτικών  με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. 

Δείκτης: Επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών

 

Αποτίμηση:3

 

Αιτιολόγηση: Παρά τις  δυσχερείς συνθήκες, το σχολείο μας και ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά προσπαθεί να συμβάλει στην πρόοδο των μαθητών. Εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια στέκεται  η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή. Παρόλα αυτά, παρατηρείται ότι τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. Η πλειοψηφία των μαθητών παρουσιάζει πρόοδο σε σχέση με τις προσωπικές τους δυνατότητες και τους εξατομικευμένους στόχους που τίθενται, με αποτέλεσμα την μείωση της «απόστασης» μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών επιδόσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αλλά και από τάξη σε τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους, όπως την χρήση των νέων τεχνολογιών, την εξατομικευμένη ή τη συμμετοχική διδασκαλία κατά περίπτωση, οι οποίες συμβάλλουν στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης,  αυτενέργειας και στη βελτίωση της επίδοσης των αδύναμων μαθητών. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί της τάξης φροντίζουν να ενημερώνονται συχνά και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης και  Υποδοχής, της Παράλληλης Στήριξης, με τους γονείς, το ΚΕΔΔΥ και τους εξωτερικούς ειδικούς επαγγελματίες που παρακολουθούν μαθητές με δυσκολίες. Στο πλαίσιο της Παράλληλης Στήριξης, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κάνουν  εξατομίκευση του αναλυτικού προγράμματος και των αντίστοιχων στόχων στα μέτρα των παιδιών που αναλαμβάνουν, με σκοπό την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και εξέλιξη των δυνατοτήτων τους, καθώς και την άμβλυνση της ψαλίδας των επιδόσεων μεταξύ των μαθητών της τάξης.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6.3
Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

 

Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο διασφαλίζει τη συναισθηματική, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών και υποστηρίζει τη διάπλαση υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 6.3 1 2 3 4
Χ

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 6.3
Στόχος: Βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών,  προγράμματα  βελτίωσης   των μεταξύ τους σχέσεων κι επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού. 

Δείκτης: Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών

 

Αποτίμηση: 3

 

Αιτιολόγηση: Η ατομική ανάπτυξη των μαθητών – σε επίπεδο σωματικό, πνευματικό και ψυχικό ? αλλά και η κοινωνική, αποτελούν βασικούς στόχους του εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου μας:

α)Η σωματική άσκηση επιτυγχάνεται μέσα από αθλητικές  δραστηριότητες σε παιγνιώδες πνεύμα (Σχολικοί αγώνες, ποδηλατοδρομίες, ο γύρος της πόλης κλπ.).

β) Υλοποιούνται προγράμματα σχετικά με τη διατροφή (όπως η παροχή δεκατιανού με προσεγμένο διαιτολόγιο στους μαθητές).

γ) Υπάρχει στενή συνεργασία με ειδικούς φορείς εκτός εκπαίδευσης αλλά και με το Παν/μιο Κρήτης μέσα σε συντονισμένο πλαίσιο και σε σταθερή βάση(ΚΕΔΔΥ, Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών κλπ.).

δ)Εκπονούνται προγράμματα σε όλες τις τάξεις με περιεχόμενο πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, τα οποία καλλιεργούν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες με βιωματικό τρόπο και ερευνητική μέθοδο. (Πρόγραμμα για τα δικαιώματα του παιδιού, πρόγραμμα περιβαλλοντικό, συμμετοχή στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας, δημιουργία αφίσας κατά του bullying κ.ά.)

ε)Παρέχεται υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη λειτουργία του θεσμού Παράλληλης Στήριξης, του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής. Έτσι, επιτυγχάνεται  η πληρέστερη ένταξη των παιδιών αυτών και επομένως και η κοινωνική τους ανάπτυξη. Είναι ενθαρρυντικό ότι δεν σημειώνονται ιδιαίτερα περιστατικά βίαιης ή ρατσιστικής συμπεριφοράς παρά την αισθητή σε αριθμό παρουσία αλλοδαπών μαθητών, την ύπαρξη παιδιών με ειδικές ικανότητες και μιας περίπτωσης παραπληγίας. Οι πρώτοι είναι ενταγμένοι ομαλά, ενώ οι άλλες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τους υπόλοιπους μαθητές με πολλή αγάπη και φροντίδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι αποδέχονται τη διαφορετικότητα ως κάτι φυσικό. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν ενημερωθεί έγκαιρα και με σαφήνεια για τον κανονισμό του σχολείου και τις συνέπειες της μη τήρησής του.

Σε γενικές γραμμές επικρατεί πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας και αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα ταλέντα των μαθητών από τους συμμαθητές τους. Οι μαθητές επιδεικνύουνευαισθησία και ανθρωπισμό σε κοινωνικά ζητήματα και ιδίως αν αυτά αφορούν συμμαθητές τους.

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7.1
Αποτελέσματα του Σχολείου Επίτευξη των στόχων του σχολείου

 

Αποτιμώνται τα αποτελέσματα του σχολείου με βάση τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις, η επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου, η αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης που υλοποιήθηκαν, αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη.

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη 7.1 1 2 3 4
x

 

Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 7.1
Το σχολείο εκπλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό τους θεσμικά προβλεπόμενους στόχους του ωρολογίου προγράμματος και του Προγράμματος Σπουδών καθώς και τους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Το σχολείο ανταποκρίθηκε συνολικά στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των γονέων για την πρόοδο των μαθητών στα μαθήματα και την κοινωνική τους ανάπτυξη.

Οι εκπαιδευτικοί είναι αισιόδοξοι για την περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο τους κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

Οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι με την ατομική τους πρόοδο και τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.

Οι γονείς είναι ικανοποιημένοι με τη γενικότερη λειτουργία και τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου.

Αξιοποιήθηκαν στο μέτρο του δυνατού οι νέες τεχνολογίες σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, προβολής και δημοσιότητας του σχολείου.

Το σχολείο εμπλούτισε την υλικοτεχνική υποδομή του, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.

Χρειάζεται περαιτέρω συντήρηση και ανανέωση των υλικών πόρων του σχολείου.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε  σχολικές πρωτοβουλίες και  δραστηριότητες κοινωνικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Το σχολείο συμμετείχε σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα, ανέπτυξε πρωτοβουλίες δράσεων για τη βελτίωση ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και υπήρχε συνεχής ενημέρωση των γονέων για τρέχοντα εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά θέματα  αλλά και σχεδιασμού του σχολικού  έργου.

Υπήρξαν προγράμματα αντιστάθμισης και στήριξης μαθητών (Τμήματα ένταξης , υποδοχής).

Το σχολείο διαχειρίστηκε επιτυχώς περιστατικά προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές υλοποίησαν δράσεις προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κ.ά.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε σχολικές  εκδηλώσεις και δράσεις και σε προγραμματισμένες επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Υπήρξε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων για τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης ( πρακτική άσκηση φοιτητών).

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ? www.pe03.gr

 

Γ
Κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης

 

Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία υπεροχής και οι αδυναμίες του σχολείου (300 λέξεις περίπου).

                Η διατύπωση οράματος, επιδιώξεων,  στόχων και  αξιών που διέπουν τη σχολική ζωή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το γενικό εκπαιδευτικό όραμα, τις επιδιώξεις και τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, η διατύπωση οράματος, επιδιώξεων και στόχων για κάθε σχολείο ξεχωριστά, είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς η διαμόρφωση ενός συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής υπονομεύεται από την πρακτική του  διαχωρισμού τους σε αξιολογητές και αξιολογούμενους, σε ηγεσία και προσωπικό, σε ανεπαρκείς, επαρκείς, πολύ καλούς και εξαίρετους.Η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και με το αντικείμενο της διδασκαλίας αντιμετωπίζει στο σχολείο μας, όπως και σε όλα τα άλλα, δύο εμπόδια. Η ελλιπής οικονομική ενίσχυση του σχολείου καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή διδακτικών μεθόδων που προϋποθέτουν κάποιο κόστος. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, η αγορά βιβλίων, χαρτών, υλικών για εργασίες και πειράματα, ή για την παρουσίαση κάποιων εργασιών, αναγκαστικά αντιμετωπίζονται ως πολυτέλεια και περιορίζονται δραστικά. Ακόμα μεγαλύτερο εμπόδιο αποτελούν τα υπερβολικά φορτωμένα αναλυτικά προγράμματα, καθώς επιβάλλουν εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς διδασκαλίας και μαζί με αυτούς τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους. Μια θετική εξέλιξη στο πεδίο αυτό αποτελεί η διάχυση μεγάλης ποικιλίας διδακτικού υλικού που παράγεται από συναδέλφους της πράξης και διαδίδεται εύκολα από το διαδίκτυο στο πλαίσιο της συναδελφικότητας.

Το σχολείο μας κάλυψε το σύνολο των (αναγνωρισμένων) αναγκών του σε διδακτικό προσωπικό πολύ μετά την αρχή της σχολικής χρονιάς. Η κάλυψη όλων των αναγκών θα έπρεπε να ολοκληρώνεται στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα αποτελεί και ο ανεπαρκής τρόπος καθορισμού των ίδιων των αναγκών. Η ύπαρξη σχολικής αποτυχίας, η συγκέντρωσή της σε συνήθη κοινωνικά προφίλ και η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού της, θα έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό με τρόπο που να επιδιώκει την καθολική σχολική επιτυχία. Τέλος, η μονιμοποίηση των συναδέλφων με ελαστικές σχέσεις εργασίας θα βοηθήσει την αποστολή των σχολείων, αφού με αυτόν τον τρόπο θα σταθεροποιηθούν οι ομάδες συνεργασίας στα σχολεία, θα περιοριστεί η γενικευμένη ανασφάλεια και θα ενισχυθεί η δημιουργικότητα και η αφοσίωση όλων μας.

Οι αντισταθμιστικές παρεμβάσεις είναι μια απαραίτητη πτυχή της σχολικής ζωής αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών.  Η φετινή περιπέτεια της ενισχυτικής διδασκαλίας,  σχετικά με το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να συμπληρώνουν με αυτή το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, αποδεικνύει τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική πολιτική το θέμα της αντισταθμιστικής αγωγής. Η ουσιαστική υποστήριξη των αντισταθμιστικών προγραμμάτων απαιτεί γενναία αλλαγή πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμούμε ότι, η λειτουργία Τμήματος Ένταξης στο σχολείο δεν έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία της Παράλληλης  Στήριξης αλλά και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Αντίθετα, η ταυτόχρονη και έγκαιρη λειτουργία τους από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο, είναι βέβαιο ότι λειτουργεί θετικά.

Ενώ αξιοποιήθηκαν στο μέτρο του δυνατού οι νέες τεχνολογίες σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, προβολής και δημοσιότητας του σχολείου, κρίνεται αναγκαία η ανανέωση των υλικών πόρων του σχολείου, ώστε να λειτουργεί ταυτόχρονα και υπολογιστής της τάξης και εργαστήριο πληροφορικής, για να αξιοποιηθούν οι βιντεοπροβολείς που αποκτήθηκαν με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, αλλά και με αυτόνομες δράσεις των τμημάτων. Το μόνιμο προσωπικό του σχολείου καλύπτει σχεδόν πάντα τις ανάγκες της γενικής τάξης. Όμως, καθυστερεί η κάλυψη των θέσεων των τμημάτων ένταξης, υποδοχής, ολοήμερου σχολείου και παράλληλης στήριξης, κάτι που δυσχεραίνει τη λειτουργία του σχολείου λόγω των αυξημένων αναγκών. Απαιτείται η άμεση επισκευή αιθουσών διδασκαλίας η οποία θα τις καταστήσει  πιο  ασφαλείς και λειτουργικές, ώστε οι μαθητές να προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα (σε μερικές αίθουσες μπαίνουν νερά, όταν βρέχει, ενώ σε άλλες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς). Στον προαύλιο χώρο του σχολείου είναι απαραίτητη  η ανακατασκευή του τάπητα γηπέδου μπάσκετ, η επισκευή ή αντικατάσταση των μπασκετών.

Παρόλα αυτά, το σχολείο μας λειτούργησε και θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα την ατομική και συλλογική πρόοδο των μαθητών αλλά και την αύξηση του δείκτη ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την ηθοπλαστική  αποστολή τους. Στα θετικά συγκαταλέγεται και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση καθώς και η σύμπνοια με τον σύλλογο γονέων οι οποίοι επιφορτίζονται αγόγγυστα βάρη που δεν τους αναλογούν. Τέλος, όλοι οι συνάδελφοι και το υπάρχον βοηθητικό προσωπικό του σχολείου εκτελούν το επίπονο έργο τους πέρα από αυτό που τους αναλογεί, αναδεικνύοντας εαυτούς ως φωτεινό παράδειγμα.

 

Εφαρμογή της ΑΕΕ: Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ? aee.iep.edu.gr   ?   Ενδεικτική φόρμα για τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου: Δημήτριος Σπαθάρας ? Σχολικός Σ